Ruszają konsultacje w sprawie zmiany Statutu wrocławskich osiedli

autor: Wydział Partycypacji Społecznej

Ogłoszenie o konsultacjach projektu 48 uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutów osiedli.

Podstawa prawna

  1. Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378),
  2. Uchwała Nr XIX/387/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2015r. poz. 6197).

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji z mieszkańcami Wrocławia projekt 48 Uchwał Rady Miejskiej Wrocławia zmieniających uchwały w sprawie nadania statutów osiedli poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na stronie internetowej www.wroclaw.pl.

Wnioskodawcą ww. projektów uchwał jest Prezydent Wrocławia.

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli. Ze względów formalnoprawnych zmiany wprowadzane są do statutu każdego z osiedli odrębną uchwałą, natomiast zmiany te są tożsame pod względem treści.

Projekty konsultowanych uchwał w formacie pdf dostępne są na dole artykułu.

Formy konsultacji

  • zbieranie uwag na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  • internetowy formularz opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  5 marca 2021r.

Termin zakończenia konsultacji: 19 marca 2021r.

Uwagi sporządzone na piśmie przedmiotowego projektu oraz Formularz opinii (w załączeniu) można przesyłać w terminie do dnia 19 marca 2021r. na adres:

  1. Wydział Partycypacji Społecznej, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław (w przypadku przesłania uwag za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej).
  2. Elektronicznie na adres: konsultacje-statut@um.wroc.pl
  3. Internetowy formularz opinii (kliknij by przejść do formularza).

W ramach konsultacji zaplanowano dwie debaty online

  • 10.03 o godz. 17:00-18:30– spotkanie tylko dla Rad Osiedli (zaproszenie na spotkanie zostanie wysłane na adres e-mail Rady Osiedla, Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego Rady Osiedla)
  • 15.03 o godz. 17:00-18:30 – spotkanie otwarte dla mieszkańców Wrocławia z bezpośrednią transmisją na profilu facebookowym Wrocław Rozmawia, gdzie każdy będzie mógł zadawać pytania w komentarzach pod transmisją.

PEŁNA INFORMACJA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 marca 2021

Skip to content