Art. 15zzd tzw. tarczy antykryzysowej – niskooprocentowana pożyczka

Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą (przed dniem 1 marca 2020 r.) oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ustęp 3 Ustawy OPP  i zatrudniające do 9 pracowników (stan na 29.02.2020) mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących wydatków. Wynosi ona 5000 zł, ale jeżeli przez 3 miesiące nie zredukujemy zatrudnienia w podmiocie to jest całkowicie umarzalna. Wniosek składa się elektronicznie do powiatowego urzędu pracy.

  1. Aby uzyskać pożyczkę, trzeba złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy poprzez portal praca.gov.pl albo zanieść osobiście do urzędu pracy.
  2. Aby wypełnić wniosek będziemy potrzebować:

– dane rejestrowe organizacje
– dane osobowe osób reprezentujących organizację, w tym pesel oraz nr dowodu osobistego
– numer konta bankowego organizacji
– wypełnić załącznik 1: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

  1. Pożyczka jest niskooprocentowana- oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku, a więc jest to bardzo mało.
  2. Rozpoczęcie spłaty następuje po 3 miesiącach i musi nastąpić w ciągu kolejnych 9 miesięcy. Natomiast pożyczka może też zostać umorzona, pod warunkiem, że:

– przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki utrzymamy stan zatrudnienia co najmniej taki jaki podmiot miał na dzień 29.02.2020 oraz
– w ciągu 14 dni złożymy oświadczenie do PUP o spełnieniu warunku utrzymania zatrudnienia i wniosek o umorzenie pożyczki, którego wzór jest załącznikiem do umowy na pożyczkę.

  1. Udzielana pożyczka stanowi pomoc publiczną, ale nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla większości organizacji pozarządowej, bo limity takiej pomocy są bardzo wysokie. Wynoszą na 3 lata 800 000 euro w zakresie pomoc publicznej oraz 200 000 euro w zakresie pomocy de minimis. Wartość pomocy jaką nasza organizacje już otrzymała można sprawdzić: https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Wszystkie dokumenty dla podmiotów mających siedzibę we Wrocławiu znajdują się tu (wniosek, załączniki, wzór umowy, zasady udzielania): https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 kwietnia 2020

Skip to content