08.04.2020 - Art. 15zze tzw. tarczy antykryzysowej- dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

opracowanie: Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Najważniejszy instrument wsparcia dla organizacji pozarządowych w rozumieniu przepisu art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. Tłumaczymy kto może skorzystać z tego wsparcia.

1. Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych/lub kolejnych 60 dni przypadających po 01.01.2020 r.
2. Dofinansowanie dotyczy zarówno pracowników na umowach o pracę, o dzieło, jak i zleceniach.
3. To organizacja wnioskująca decyduje, które wynagrodzenia chce dofinansować. A więc nie musi to dotyczyć wszystkich stanowisk, bo niektóre być może w całości ma dofinansowane z zadań publicznych lub innych źródeł.
4. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.
5. Podmiot objęty wsparciem jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. Czyli, jeżeli korzystamy z 3 miesięcy dofinansowania to musimy utrzymać zatrudnienie łącznie przez 6 miesięcy od objęcia dofinansowaniem.
6. We Wrocławiu, wniosek składa się w ciągu 14 dni od ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. O tym naborze informacja pojawi się na www.wroclaw.praca.gov.pl

Dofinansowanie może wynieść:
a) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;
b) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;
c) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
Organizacje wrocławskie składają wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu poprzez portal praca.gov.pl, po ogłoszeniu naboru.

Szczegóły znajdują się na (umowa, regulamin wsparcia): www.wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Przydatne linki:
www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2
www.gov.pl/web/rodzina/ulatwienia-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej

07.04.2020 - aktualne zestawienie działań realizowanych na poziomie Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych | mailing – Informacja Sekretariatu KM RPO WD – Działania UE wobec pandemii COVID-19 | 07.04.2020

Aktualne zestawienie działań realizowanych na poziomie Unii Europejskiej w związku z pandemią COVID-19.

KORONAWIRUS – DZIAŁANIA UE | PDF

Natomiast na stronie internetowej Programu zamieszczane są informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na rzecz beneficjentów w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

06.04.2020 - Art. 15zzd tzw. tarczy antykryzysowej - niskooprocentowana pożyczka

Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie wroclaw.praca.gov.pl

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające do 9 pracowników mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących wydatków. Wynosi ona 5000 zł, ale jeżeli przez 3 miesiące nie zredukujemy zatrudnienia w podmiocie to jest całkowicie umarzalna. Wniosek składa się elektronicznie do powiatowego urzędu pracy.

CZYTAJ DALEJ

06.04.2020 - Ważne dla organizacji pozarządowych korzystających ze wsaprcia PFRON

www.gov.pl/web/rodzina

W związku z trudnościami w realizacji zadań zlecanych organizacjom pozarządowym wywołanymi epidemią koronawirusa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienił zasady realizacji i rozliczania umów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

CZYTAJ WIĘCEJ!

03.04.2020 - Tarcza antykryzysowa - poradnik dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznych

www.spoldzielnie.org/new,922

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotowała własny poradnik na temat tzw. Tarczy antykryzysowej.
03.04.2020 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy przepis art. 15g tzw. „tarczy antykryzysowej”

opracowanie – Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie publikacji www

Na stronie rządowej mamy już wyjaśniania w jaki sposób podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a więc również organizacje pozarządowe wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz spółdzielnie socjalne mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Jednym z warunków uzyskania tego wsparcia jest niekorzystanie z innych instrumentów ujętych m.in. w „tarczy antykryzysowej”.
Są to dwa rodzaje dofinansowania:
– dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę + na ubezpieczenia społeczne, czyli 1 533,09 zł (przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.)- dotyczy pracowników objętych postojem ekonomicznym;
– dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia + ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, czyli 2 452,27 zł (przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.)- dotyczy pracowników, którym obniżono wymiar czasu świadczenia pracy.

Wnioski składa się na terenie Dolnego Śląska do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  OFICJALNY KOMUNIKAT

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: INFORMACJA

Analiza warunków: INFOR KSIĘGOWOŚĆ FIRM

03.04.2020 - Ustawa tzw. "tarcza antykryzysowa" już w Dzienniku Ustaw

opracowanie – Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie publikacji z 31.03.2020 www.dziennikustaw.gov.pl 

Z ustawy wynika, że organizacji pozarządowych niezależnie czy prowadzą czy nie działalność gospodarczą dotyczyć będą:

  • możliwość wstrzymania abonament RTV i opłat tzw. ZAIKS (art. 15L)
  • możliwość ubiegania się u Starosty o dopłaty do wynagrodzeń pracowników, ale i osób zaangażowanych na umowy zlecenia, dzieło (art. 15zze) i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń pod warunkiem spadku przychodów z działalności statutowej
  • uprawnienie dla samorządu terytorialnego do umożliwienia organizacji pozarządowej niezrealizowania w pełni zadania publicznego z dotacji, bez konsekwencji zwracania całej dotacji oraz możliwość przedłużania terminów na zrealizowanie zadania (art. 15zzl)
  • uprawnienie dla samorządu terytorialnego do zlecania organizacjom zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii z pominięciem trybu konkursowego (art. 15zzm)

Wsparcie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a w przypadku przepisów dotyczących zadań publicznych do 30 dni od ich odwołania.
Ważne również, że nie ulegną:

  • zawieszeniu dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 15d)
  • nie podlegają zwrotowi dotacje na prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego (art. 15e)
  • dofinansowanie z PFRON dla warsztatów terapii zajęciowej nie ulega obniżeniu.

TREŚĆ USTAWY

02.04.2020 - Ułatwienia dla podmiotów ekonomii społecznej

www.gov.pl/web/rodzina

Trudności związane z epidemią koronawirusa dotykają praktycznie wszystkich, również podmioty ekonomii społecznej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się te podmioty, które mają do spłacenia pożyczki. Na jakie wsparcie mogą liczyć? Przygotowaliśmy krótki przewodnik po ułatwieniach dla PES.

CZYTAJ WIĘCEJ!

01.04.2020 - Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć

Dolnośląska Federacja Organziacji Pozarządowych | wiadomość przesłana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja dla podmiotów zatrudnienia socjalnego o możliwości wnioskowania do wojewodów o niezawieszanie zajęć w związku z prowadzeniem działalności istotnej dla ograniczenia negatywnych skutków epidemii koronawirusa.

CZYTAJ WIĘCEJ – PDF

31.03.2020 - Informacja ws. sytuacji w jakiej znalazły się organizacje pozarządowe w związku z Pandemią COVID-19

www.facebook.com/WRDPP.WRO

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego, będąca reprezentantem wrocławskich NGO, 31 marca 2020 r. podjęła Uchwałę ws. sytuacji, w jakiej znalazły się NGO w związku z pandemią COVID-19.

TREŚĆ DOKUMENTU!

31.03.2020 - Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej w obliczu koronawirusa

www.gov.pl/web/rodzina

Trudności w związku z epidemią koronawirusa dotykają wszystkich. Jak w tej sytuacji odnajdują się podmioty ekonomii społecznej? Jakie wsparcie zapewnia im tarcza antykryzysowa?
– Ekonomia społeczna i solidarna potrzebuje dzisiaj pomocy i my tę pomoc gwarantujemy – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

CZYTAJ WIĘCEJ!

30.03.2020 - Urząd Marszałkowski Wojewódzka Dolnośląskiego - Zadania publiczne a epidemia koronawirusa

streszczenie – Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie informacji z www.umwd.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował listę ułatwień, które będzie można zrobić w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi z tą jednostką samorządu terytorialnego. Są w nich m.in. aktualizacje harmonogramów, wydłużania terminów realizacji zadań aż do końca 2020 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ!

30.03.2020 - Centrum Sektor 3 nadal zamknięte dla Beneficjentów – niektóre usługi realizujemy zdalnie!

www.sektor3.wroclaw.pl
31.03.2020

W związku z wprowadzanymi przez władze rządowe i samorządowe kolejnymi ograniczeniami i zaleceniami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, informujemy, że nadal (aż do odwołania) budynek Centrum Sektor 3, decyzją administratora obiektu, pozostanie zamknięty dla Beneficjentów, a w związku z tym odwołane zostają wszystkie dokonane wcześniej rezerwacje sal i nie ma możliwości dokonywania nowych.

CZYTAJ WIĘCEJ!

26.03.2020 - Wsparcie dla Organizacji Członkowskich (i nie tylko ) Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
www.dfop.org.pl

20.03.2020 | Marta Michałowska

Szanowni Państwo, Członkowie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowej!
Wiemy, że cześć z Was nadal pracuje i działa nieprzerwanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz III sektora, pomimo panującej bardzo trudnej sytuacji, nie tylko dla organizacji pozarządowych, spowodowanej stanem epidemii. Przygotowaliśmy dla Was ofertę wsparcia. Zadzwońcie, napiszcie – bądźmy w kontakcie!
Zarząd i Zespół DFOP

CZYTAJ WIĘCEJ!

Skip to content