SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2020

W roku 2020 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i wieloletni:

  • Uchwała Nr XIV/363/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.”.
  • Uchwała Nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022”.Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim:
  •  uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym,
  • określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.Szczególna rola samorządu terytorialnego jako podmiotu inspirującego aktywność obywateli, jego pozycja w kształtowaniu ładu społecznego opartego na wspólnych działaniach, więzach społecznych oraz inicjatywach społeczności lokalnych stanowi klucz do rozwiązywania problemów społecznych. Trzeci sektor, biorąc pod uwagę podstawowe zasady współpracy z Miastem, jest partnerem w rozwiązywaniu tych problemów oraz we wspomaganiu społeczności lokalnych.Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.

    PLIK PDF

Skip to content