Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 roku.

W roku 2019 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i wieloletni:

  • Uchwała Nr LIX/1376/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
    pozarządowymi w 2019 r.”.
  • Uchwała Nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022”.

Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim:
– uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych,
– określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym,
– określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Szczególna rola samorządu terytorialnego jako podmiotu inspirującego aktywność obywateli, jego pozycja w kształtowaniu ładu społecznego opartego na wspólnych działaniach, więzach społecznych oraz inicjatywach społeczności lokalnych stanowi klucz do rozwiązywania problemów społecznych.

Trzeci sektor, biorąc pod uwagę podstawowe zasady współpracy z Miastem, jest partnerem w rozwiązywaniu tych problemów oraz we
wspomaganiu społeczności lokalnych. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.

Publikacja: 03.2020

POBIERZ PDF

Skip to content