Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

W roku 2012 obowiązywały dwa programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i dwuletni. Poprzez oba te dokumenty Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Publikacja: 03.2013

POBIERZ PDF

Skip to content