Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2010

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLI/1281/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2010.

Roczny program współpracy został uchwalony w dniu 19 listopada 2009r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych; określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym; określenie innych form współpracy, m.in.: powołanie wspólnych zespołów inicjatywnych i doradczych; – merytoryczne wsparcie organizacji pozarządowych.

Publikacja: 03.2011

POBIERZ PDF

Skip to content