Raport – projekt „Lex pro bono communi”

Celem prowadzonego w ramach projektu „Lex pro bono communi” monitoringu jest ocena rzeczywistego stanu stosowania prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi (NGO). Dzięki monitoringowi pozyskano i usystematyzowano rzetelne i szczegółowe dane o rzeczywistym stanie tej współpracy przy tworzeniu polityk
publicznych, stanowieniu prawa, przekazywaniu środków finansowych na działalność w interesie publicznym oraz udostępnianiu oficjalnych informacji o podejmowanych decyzjach.

RAPORT – PDF

Skip to content