Pożyczka płynnościowa dla podmiotów ekonomii społecznej

,

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.

Z końcem kwietnia 2020 r. został uruchomiony specjalny program pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej w związku z panującą w kraju sytuacją społeczno-gospodarczą wywołaną przez epidemię koronawirusa. Zainteresowanie jest bardzo duże – wsparcie otrzymało już 140 podmiotów, a liczba ta stale wzrasta.

Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym i nie więcej niż 100 tys. zł.

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym np.:

1) wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),

2) zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,

3) spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,

4) zatowarowanie, półprodukty itp.,

5) koszty administracyjne,

6) koszty zakupu drobnego wyposażenia.

Rozwiązanie wypracowały Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Ich lista jest dostępna na stronie bgk.pl

– Organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk będą mogły otrzymać wsparcie na przykład na wynagrodzenia czy podtrzymanie produkcji. W spółdzielniach socjalnych, centrach integracji społecznej i warsztatach terapii zajęciowej pracują ludzie z pasją. Podtrzymanie funkcjonowania tych podmiotów w czasie pandemii jest naszym obowiązkiem. W ten sposób inwestujemy w przyszłość. A środki na ten cel wygospodarowaliśmy ze zwrotów z pożyczek udzielanych w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-2013. Dziś włączamy je do Funduszowego Pakietu Antywirusowego – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z pożyczki płynnościowej, będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej (PES). To organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą, a wypracowane zyski przeznaczają na realizację celów statutowych. Najczęściej jest to praca na rzecz osób wykluczonych, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. PES bardzo często angażują się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

– Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Realizując to zadanie, wspieramy także podmioty ekonomii społecznej. Są to podmioty gospodarcze, które niosą pomoc potrzebującym i wykluczonym i – jak każda inna firma – zatrudniają pracowników. Pożyczka płynnościowa dla PES to nowe rozwiązanie, które w obecnej trudnej sytuacji pomoże m.in. utrzymać miejsca pracy – mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich w BGK.

Do ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę uprawnione będą następujące Podmioty Ekonomii Społecznej:

1)     przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1205, z późn. zm.);

2)     podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a. Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),

b. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);

3)     organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;

4)     spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.).

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej, przez minimum 12 miesięcy i posiadanie przynajmniej jednego zamkniętego roku obrotowego. Organizacja powinna także spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Podmiot powinien posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazywać realne źródła spłaty tych zobowiązań. Podmiot, by ubiegać się o Pożyczkę Płynnościową musi spełniać łącznie wszystkie wymienione powyżej warunki.

Szczegółowe parametry pożyczki płynnościowej:

·       Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do wysokości 25% wartości rocznego obrotu uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł.;

·       Oprocentowanie – połowa stopy redyskonta weksli NBP w skali roku (stopa redyskonta z dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej);

·       Okres spłaty Jednostkowej Pożyczki – dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.*: 48 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2021 r.: 36 miesięcy;

  • Karencja w spłacie kapitału pożyczki – dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.*: do 12 miesięcy; dla pożyczek udzielonych od 1 stycznia 2021 r.: do 6 miesięcy; w okresie karencji brak konieczności spłaty kapitału, spłata wyłącznie zobowiązań odsetkowych, przy czym odsetki w okresie karencji mogą być spłacane w okresach kwartalnych (niezależnie od tego, czy spłata rat kapitałowo-odsetkowych będzie następowała w okresach miesięcznych czy kwartalnych).

·       Zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o Jednostkową Pożyczkę;

·       Brak prowizji i opłat;

·       Przeznaczenie – cele płynnościowe, finansowanie bieżącej działalności;

·       Pożyczkobiorca otwiera wyodrębniony rachunek bankowy, na który otrzymuje Jednostkową Pożyczkę, z zastrzeżeniem iż wydatki mogą być ponoszone wyłącznie z tego rachunku.

·       umorzenia – dla pożyczek udzielonych do 31 grudnia 2020 r.* – możliwość dokonania częściowego umorzenia kapitału Jednostkowej Pożyczki w wysokości 15% lub 25% kapitału pożyczkowego, po spełnieniu warunku i osiągnięciu kryterium.

*(planowane zmiany -> przedłużenie preferencyjnych warunków do 30.06.2021r.)

Atrakcyjne warunki obowiązują dla pożyczek udzielanych do końca 2020 roku (po wprowadzeniu planowanych zmian preferencyjne warunki obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 r.). Potem PES będą mogły nadal ubiegać się o preferencyjne wsparcie, ale niektóre parametry pożyczek ulegną zmianie. Skróci się maksymalny okres spłaty (do 36 miesięcy) i karencja w spłacie kapitału pożyczki (do 6 miesięcy).

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Pożyczek na terenie całego kraju udzielają pośrednicy finansowi, współpracujący z BGK. Ich listę można znaleźć na stronie bgk.pl.

Ważne dla PESów

Istotny dla zainteresowanych pożyczką podmiotów ekonomii społecznej jest brak prowizji i opłat oraz możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach).

Aktualnie (na dzień 01.12.2020r.) pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udzielają m. in.:

·       Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,

·       Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.,

·       Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

BGK na bieżąco nawiązuje współpracę z kolejnymi instytucjami pośredniczącymi w udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Ich listę na bieżąco można śledzić na stronie Banku.

STRONA PROGRAMU

Umiejętności

Opublikowano w dniu

14 stycznia 2021

Skip to content