Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

www.wroclaw.praca.gov.pl

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ogłasza w dniach od 30 kwietnia 2020 roku do 13 maja 2020 roku nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski mogą złożyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których siedziba znajduje się wyłącznie na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, t.j. Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

21 kwietnia 2020

Skip to content