Podstawowe zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem w sytuacji kryzysu humanitarnego

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę udostępniła Podstawowe zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem w sytuacji kryzysu humanitarnego.

Kryzysy humanitarne związane z wojnami stwarzają dla dzieci szereg zagrożeń: od krzywdzenia ze strony bliskich dorosłych, którzy sami mierzą się w takich sytuacjach z wieloma wyzwaniami i wysokim poziomem stresu, po przemoc i wykorzystanie ze strony osób trzecich, które wykorzystują trudne położenie dziecka i niższy poziom ochrony i uważności ze strony jego opiekunów.

Brakuje precyzyjnych danych, jaki odsetek dzieci uchodźczych doświadcza krzywdzenia ze strony bliskich dorosłych czy osób trzecich. Różne badania wskazują jednak, że jest on bardzo wysoki – nawet do 54% dzieci z doświadczeniem uchodźczym pada ofiarą przemocy, w tym 20% dzieci doznaje wykorzystywania seksualnego.  Szczególnie narażone na krzywdzenie są dzieci bez opieki.

Do Polski każdego dnia docierają tysiące dzieci z opiekunami oraz dzieci przyjeżdżające bez opiekunów formalnych, szukając ochrony przed zagrożeniami wojny. Dzięki wielkiej mobilizacji społeczeństwa, organizacji pozarządowych i samorządów znajdują schronienie, środki do życia i opiekę. Musimy zrobić wszystko, by podczas kryzysu uchodźczego dzieci uniknęły również zagrożenia przemocą i wykorzystywaniem.

Jaki jest cel Zasad?

Celem niniejszych Zasad jest zapewnienie dzieciom z doświadczeniem uchodźczym lepszej ochrony przed krzywdzeniem w miejscach tymczasowego pobytu.

Do kogo adresowane są Zasady?

Zasady są adresowane do organizacji/instytucji, których pracownicy, współpracownicy i wolontariusze mają bezpośredni kontakt z dziećmi z doświadczeniem uchodźczym w miejscach tymczasowego pobytu.

Skip to content