MODEL DZIAŁANIA CENTRÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ WE WROCŁAWIU

Duża polityka osiedlowa (DPO) to jedna z nowo kreowanych polityk miejskich łączących odrębne dotąd zagadnienia lokalności, III sektora, aktywności na
rzecz poprawy jakości życia. To praktyczny sposób realizacji idei subsydiarności, przy zapewnieniu spójności społecznej podejmowanych działań.

Głównym celem DPO jest tworzenie efektywnych struktur społeczno–przestrzennych: osiedli kompletnych (wątek przestrzenno-urbanistyczny)
i silnych społeczności lokalnych (wątek społeczny).

We Wrocławiu realizowane są programy miejskie, które służą wzmocnieniu osiedli. Te zadekretowane: Rewitalizacja_odNowa, Osiedla Kompletne, Nowe
Kompetencje Rad Osiedli oraz te konstruowane: Silne Społeczności Lokalne.

Każdy z programów obudowany jest stosownymi narzędziami, które są kierowane bezpośrednio do mieszkańców Wrocławia i rad osiedli oraz pozostałych
instytucji, działających w wymiarze osiedlowym tj. organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, związków wyznaniowych, jednostek organizacyjnych miasta etc., przyczyniając się tym samym do wzmocnienia partycypacji na poziomie osiedli wrocławskich i wzięcia przez mieszkańców współodpowiedzialności za miasto.

Centra Aktywności Lokalnej (CAL) są narzędziem programu Silne Społeczności Lokalne, służącym integrowaniu i wzmacnianiu społeczności lokalnej, budowaniu trwałych relacji pomiędzy ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk.

CAL ma się zakorzeniać w społeczności lokalnej, tworzyć lokalne sieci współpracy pomiędzy interesariuszami osiedla, współpracować z radami osiedla.

CAL ogniskuje aktywność mieszkańców i zwiększa ich zdolność do zmiany społecznej, poprawy warunków życia społeczności na bazie jej własnych zasobów.

PLIK PDF DO POBRANIA

Skip to content