WDRAŻANIE STANDARDÓW FORMALNO-PRAWNYCH WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WE WROCŁAWIU – PILOTAŻ Raport z ewaluacji

Projekt „Wdrażanie Standardów Formalno-Prawnych wśród organizacji pozarządowych we  Wrocławiu – pilotaż.” był realizowany od lipca do grudnia 2019 roku przez Dolnośląską  Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych  „Umbrella” i finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Projekt ten stanowił swoistą kontynuację realizowanego we wcześniejszych latach 2012 – 2014 we  Wrocławiu projektu „Standaryzacja Działalności Wrocławskiego Sektora Pozarządowego”,  realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Concret w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz  Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, którego głównym celem było  wypracowanie w sposób uspołeczniony, tj. z udziałem przedstawicieli środowiska
wrocławskich organizacji pozarządowych zestawu podstawowych standardów formalno-prawnych dla organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Głównymi odbiorcami projektu, którego dotyczy niniejszy raport, były organizacje  pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające  siedzibę̨ i/ lub prowadzące działania na terenie Miasta Wrocławia, pozyskujące środki publiczne na działania na rzecz mieszkańców Wrocławia, jednocześnie posiadające różny staż i doświadczenie.

RAPORT Z EWALUACJI STANDARDY 2020

 

Skip to content