WPP_NGO Wrocławski Pakiet Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych

opracowanie – Marta Michałowska na podstawie mailingu do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych  z Dział uLokali Użytkowych
Zarządu Zasobu Komunalnego

W  związku ze ogłoszeniem stanu epidemii i jego konsekwencjami Prezydent Wrocławia wprowadził Zarządzeniem nr 2870/10 z dnia 16 kwietnia 2020 r., w sprawie uruchomienia „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla NGO” program pomocowy dedykowany tym organizacjom pozarządowych, które prowadzą działalność pożytku publicznego (z wyłączeniem działalności gospodarczej) w lokalach i nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wrocław , a które w związku z zaistniałą sytuacją, zmuszone są do jej znacznego ograniczenia lub zaprzestania na czas trwania wprowadzonych, w związku ze stanem epidemii, obostrzeń.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udzielania pomocy, treść ww. Zarządzenie oraz  formularze wniosków do pobrania są dostępne na stronie:

www.wroclaw.pl/rozmawia/lokal-za-zlotowke-dla-ngo

Wnioski o obniżkę czynszu należy składać do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego na przygotowanych formularzach (nie należy składać żadnego odrębnego wniosku do Zarządu Zasobu Komunalnego).

Wnioski wraz z opinią w sprawie Wydział Partycypacji Społecznej będzie przekazywał do Zarządu Zasobu Komunalnego. Po weryfikacji wniosku pod kontem spełnienia kryteriów określonych ww. Zarządzeniu, zostanie sporządzony aneks do umowy najmu.Dla rozpatrzenia dotychczas złożonych do ZZK wniosków o zwolnienie lub obniżenie czynszu wymagana jest forma i sposób złożenia wskazany w informacji na ww. stronie internetowej.

Zgodnie z Zarządzeniem dostępne są dwa rodzaje wniosków:  
1. WNIOSEK – FORMULARZ „A” – dla organizacji, która nie otrzymała dofinansowania do czynszu w ramach umowy na realizację w nieruchomości zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław .
lub

2. WNIOSEK – FORMULARZ „B” – dla organizacji, która otrzymała dofinansowanie do czynszu w ramach umowy na realizację w nieruchomości zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław

Organizacje pozarządowe, które  nie kwalifikują się do pomocy określonej Zarządzeniem nr 2870/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 16 kwietnia 2020 r., w sprawie uruchomienia „Wrocławskiego Pakietu Pomocowego dla NGO” dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wrocław oddanych w najem lub dzierżawę mogą ubiegać się o pomoc na zasadach ogólnych (rozłożenie na raty lub odroczenie płatności czynszu),
Informacje w tej sprawie  można uzyskać pod nr telefonów:
tel.  71/776 24 42 , 71/776 24 57 lub wn@zzk.wroc.pl  w tytule e-maila nalezy wpisać adres lokalu, nazwę najemcy/dzierżawcy, np. w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty.

Najemcy, którzy zawiesili działalność w najmowanych lokalach gminnych wciąż mogą przesłać do Zarządu Zasobu Komunalnego oświadczenie w sprawie wytwarzania odpadów komunalnych  (w przypadku nie wytwarzania odpadów komunalnych z powodu zamknięcia lokalu). W takim przypadku należy wypełnić czytelnie wypełnienie Oświadczenia i czytelne podpisanie go ( ewentualnie pieczątka firmowa), a następnie pilne odesłanie skanu lub fotografii dokumentu na adres: wu@zzk.wroc.pl. – w tytule e-maila nalezy wpisać: ODPADY W LU, adres lokalu, nazwę najemcy.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

26 kwietnia 2020

Skip to content