DO GÓRY

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Akademia Aktywnych Liderów i Liderek
Spostrzeżenia, uwagi i rekomendacje na temat realizacji projektu „Akademia Aktywnych Liderów i Liderek” przez zespół Fundacji Inicjatyw Społecznych i Kulturowych „Grejpfrut”.
Podstawowym celem projektu było wykształcenie kompetentnych liderów i liderek, którzy zaktywizują mieszkańców powiatu oławskiego do uczestniczenia w wyborach do Sejmu i Senatu. Uczestnicy,uczestniczki warsztatów poszerzyli swoją wiedzę o zagadnienia metody angażowania społeczności lokalnej, komunikacji językowej i społecznej, dostępu do informacji publicznej, promocji inicjowanych wydarzeń, zarządzania grupą. Dzięki działaniom edukacyjnym osoby zaangażowane w projekt zdobyły umiejętności i wiedzę niezbędną do realizowania przedsięwzięć prospołecznych wynikających ze świadomego obywatelstwa.

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku 2011
Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku – europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym.
Publikacja powstała w ramach realizacji projektu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Gender – trudne równanie” przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu było zwiększenie wiedzy, umiejętności i świadomości wśród mieszkańców Dolnego Śląska z zakresu równościowego zarządzania, antydyskryminacji i polityki gender mainstreaming, zwłaszcza w kontekście zarządzania zasobami kadrowymi oraz w szerszej perspektywie kształtowania polityki równości płci na poziomie lokalnym.

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku 2011
Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku 2012
Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku – europejska koncepcja i polska praktyka w rozwoju regionalnym.
Publikacja powstała w ramach realizacji projektu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Gender – trudne równanie” przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Publikacja promocyjno-informacyjna kolejnej edycji projektu w 2012 r.

Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia 2016
Projekt prowadzony od września 2015 do września 2016 w ramach realizacji zadania publicznego ogłoszonego przez Gminę Wrocław (29.07.2015/1647) - polegał na wykonaniu szerokich, kompleksowych, interdyscyplinarnych badań mających na celu opracowanie opisu funkcjonalnego wrocławskich osiedli w oparciu o trzy komponenty: społeczny, przestrzenny i analityczny.
Istotą opracowania było zbadanie wzajemnych związków między tymi komponentami oraz sformułowanie syntetycznych wniosków, które mogłyby w przyszłości stanowić podstawę budowy nowego modelu czy strategii aktywnego społeczeństwa lokalnego.

Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia 2016
Badanie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych korzystających z usług Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w 2014 r.
Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród organizacji pozarządowych i grup nieformalnych korzystających z usług Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w 2014 r.
Cel badania - ocena realizacji projektu w 2014 r. (w celu podjęcia ewentualnych działań korygujących w roku.
Cele szczegółowe: analiza trafności wsparcia oferowanego w ramach projektu, analiza stopnia realizacji celów projektu w 2014 oraz analiza jakości wsparcia oferowanego w ramach projektu.

Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska. Raport podsumowujący 2011
Celem głównym badania empirycznego pt. „Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska” jest diagnoza sytuacji tego typu organizacji na terenie województwa dolnośląskiego.
Sytuacja ta oznacza formy i sposoby funkcjonowania w ramach zadań statutowych oraz wszelkie relacje z otoczeniem zewnętrznym w postaci środowiska społecznego i innych podmiotów.
Zasadnicze badania terenowe realizowane były w okresie 1.09.2010-31.01.2011 r., natomiast badania uzupełniające zostały przeprowadzone na przełomie października i listopada 2011 roku. W badaniach wzięło udział 350 organizacji.

Badanie socjologiczne funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na terenie Dolnego Śląska. Raport podsumowujący 2011
Baza NGO na rzecz polityki równościowej
Spis organizacji działających na rzecz polityki równościowej na Dolnym Śląsku.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz przez Fundacji Grejpfrut.

Autorka: Paulina Grycz.
Charakterystyka relacji środowiska ngo we Wrocławiu
Raport dotyczy odpowiedzi na pytanie: Czy przy realizacji swoich celów / zadań współpracujecie z podmiotami (instytucjami, grupami nieformalnymi, biznesem, osobami indywidualnymi) innymi niż strukturalne jednostki gminy Wrocław? Dane zebrane w badaniu pozyskane zostały w procesie ankietowania 187 organizacji pozarządowych. Organizacje te wskazały organizacje, z którymi współpracują.
Charakterystyka relacji środowiska ngo we Wrocławiu
Czujnik współpracy gminy Wrocław i organizacji pozarządowych 2015. Raport z sondażu
Czujnik Współpracy jest przedsięwzięciem mającym na celu zbadanie jakości współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Badanie opiera się na metodyce Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, którego narzędzia zostały dostosowane do potrzeb środowiska wrocławskiego.

Sondaż, którego dotyczy niniejszy raport, był pierwszym etapem badania. Kolejnym, planowanym na wrzesień 2015 roku, będzie ocena jakości współpracy, której dokonają wspólnie liderzy wrocławskich organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Gminy Wrocław.

Wyniki oceny wraz z końcowym raportem pod nazwą „Ocena jakości współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi” zostaną poddane konsultacjom społecznym ze wszystkimi zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w mieście. Badania takie jest realizowane po raz pierwszy; planuje się powtarzanie oceny co dwa lata.

Dobre praktyki EFS na Dolnym Sląsku
Publikacja „Dobre praktyki EFS na Dolnym Śląsku, stanowi podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Opisane w publikacji projekty dotyczą inicjatyw podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej (Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich), integracji społecznej (Priorytet VII – Promocja integracji społecznej) oraz rozwoju kwalifi kacji osób pracujących (Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki).

Dobre praktyki EFS na Dolnym Sląsku
Dolnośląska Akademia Gender - Poradnik Równościowy
Artykuły dotyczące:
- mechanizmu stereotypizacji i dyskryminacji osób ze względu na płeć;
- narzędzi gender mainstreaming w różnych obszarach życia społecznego, zawodowego oraz politycznego;
- sposobów rozpoznawania dyskryminacji ze względu na płeć w kontekście obowiązującego prawa;
- perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn w planowaniu działań (firm, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych;
- równościowego zarządzania kapitałem ludzkim.

Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO - broszura
Publikacja powstała w ramach projektu „Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO” realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki– Poddziałanie 5.2.1.
Projekt realizowany był od kwietnia 2009 r. do września 2010 r.

Celem głównym projektu było wsparcie pracowników administracji samorządowej zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi poprzez podwyższenie jakości i sprawności ich usług.

Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO - broszura
Dolnośląski Niezbędnik Obywatelski
„Dolnośląski Niezbędnik Obywatelski” zawiera podstawowe wskazówki, jak korzystać z prawa do informacji publicznej.

Wydawnictwo skierowane przede wszystkim do aktywistek i aktywistów organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój środowisk lokalnych i umacnianie obywatelskich wspólnot na Dolnym Śląsku.

Dolnośląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku
Publikacja służy prezentacji i popularyzacji szerokiego spektrum działań Uniwersytetów Trzeciego Wieku mających na celu aktywizację, edukację i integrację dolnośląskich seniorów.

Dolnośląskie Uniwersytety Trzeciego Wieku
ESK 2016 - Raport FGI Archipelagi Kultury
Jednym z głównych przedsięwzięć badawczych przeprowadzonych w ramach programu ewaluacji projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 były badania jakościowe zrealizowane z mieszkańcami Wrocławia w formie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Badania te skupiały się na społecznym kontekście funkcjonowania kultury w mieście i miały na celu jego pogłębione zdiagnozowanie. Szczególny nacisk położony został na doświadczanie kultury oraz ESK we Wrocławiu.

ESK 2016 - Raport Olimpiada Teatralna
Niniejszy raport traktuje o cyklu wydarzeń pn. Olimpiada Teatralna „Świat miejscem prawdy” zorganizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Na program Olimpiady składały się liczne imprezy o różnym charakterze, które gromadziły publiczność profesjonalną (zawodowo związaną z teatrem) i pozaprofesjonalną, do której należy zaliczyć entuzjastów teatru, jak też osoby przygodnie zwabione aurą ESK. Sprofilowanie OT na profesjonalną publiczność wydaje się jedną z najważniejszych cech całego cyklu i wpłynęło na sposób postrzegania wydarzeń oraz ich oceny, w odróżnieniu od głównego nurtu wydarzeń ESK, który zarówno w formie, jak i treści był zdecydowanie bardziej ludyczny.

ESK 2016 - Raport Olimpiada Teatralna
ESK 2016 - Raport Specjalne Weekendy
Wydarzenia artystyczne i kulturalne w roku ESK we Wrocławiu stworzyły bogaty i różnorodny zestaw atrakcji przyciągających rozmaite kategorie uczestników i publiczności. Istotnymi punktami kulminacyjnymi kolejnych miesięcy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 były specjalne weekendy – 12 wydarzeń rozłożonych tak, by odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie mieszkańców i osób goszczących we Wrocławiu kulturą, podtrzymać ich zaciekawienie programem ESK, a jednocześnie zaprosić do uczestnictwa w różnych aktywnościach kulturalnych.

Publiczność i uczestnicy wielu wydarzeń kulturalnych bywali zbiorowościami tymczasowymi i ulotnymi, wchodzili i wychodzili z roli publiczności/uczestnika, jeśli wydarzenie było długotrwałe. Wydarzenia, którymi się interesowali, niejednokrotnie miały charakter masowy – brało w nich udział wiele tysięcy osób w różnym stopniu pochłoniętych prezentowanymi treściami, a jednocześnie dotarcie do nich po zakończeniu wydarzenia było bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Wszystko to razem wskazuje na wielość społecznych kontekstów uczestnictwa, które wykraczają poza prostą i nieco mylącą formułę publiczności jako audytorium wydarzenia.

ESK 2016 - Raport Terra Incognita
U podstaw badań znalazła się chęć ustalenia czy, co i jak zmienił fakt organizacji Europejskiej Stolicy Kultury w funkcjonowaniu instytucji kultury we Wrocławiu. Rok 2016 i poprzedzające go przygotowania miały sprawić, że ujawnią się dążenia do tego, by mieszkańcy Wrocławia współtworzyli kulturę i mogli bez ograniczeń korzystać z jej różnorodności, mieli łatwiejszy dostęp do programów kulturalnych i edukacyjnych oraz by została stworzona, dostrzeżona i odnaleziona przestrzeń publiczna przyjazna aktywnościom społecznym, kształtująca postawy prospołeczne i obywatelskie.

ESK 2016 - Raport Terra Incognita
ESK 2016 - Raport Wrocławskie Przemysły Kultury
Opracowanie jest raportem z badań empirycznych realizowanych w ramach ewaluacji projektu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dotyczyły one tak zwanych „przemysłów kreatywnych”, zwanych też często „przemysłami kultury”. Zasadniczym celem badań było określenie, na ile organizacja we Wrocławiu ESK dała impuls pobudzający sektory kultury, to jest – najogólniej rzecz ujmując – związane z kulturą, rozrywką i informacją

Ewaluacja 1. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych
Zestawienie ocen i uwag uczestników 1 Kongresu Wrocławskich Organizacji
Pozarządowych dotyczących realizacji wydarzenia w 2017 roku.
Ewaluacja 1. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych
Ewaluacja 2. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych
Zestawienie ocen i uwag uczestników 2 Kongresu Wrocławskich Organizacji
Pozarządowych dotyczących realizacji wydarzenia w 2018 roku.
Ewaluacja lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych
Przedmiotem ewaluacji przeprowadzonej na zlecenie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku były lokalne (gminne/powiatowe) strategie rozwiązywania problemów społecznych, przyjęte do realizacji przez władze samorządowe w województwie dolnośląskim. Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane w ramach projektu systemowego „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej”.

Głównym celem ewaluacji lokalnych strategii jest pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat sposobu zarządzania i wdrażania przedmiotowych strategii. Efektem przeprowadzonej ewaluacji ma być eliminacja w przyszłości błędów i problemów, jakie pojawiały się w trakcie wdrażania strategii.

Ewaluacja lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych
Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2015. Raport z badań
Raport stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”.

Podstawowymi kryteriami prowadzonej ewaluacji była adekwatność, skuteczności oraz użyteczności samego Programu Współpracy i przyjętych w nim rozwiązań, a w szczególności: priorytetowych zadań publicznych oraz form współpracy między sektorem pozarządowym a samorządem wojewódzkim.

Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014-2015
Raport stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w ramach ewaluacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”.

Podstawowymi kryteriami prowadzonej ewaluacji była adekwatność, skuteczności oraz użyteczności samego Programu Współpracy i przyjętych w nim rozwiązań, a w szczególności: priorytetowych zadań publicznych oraz form współpracy między sektorem pozarządowym a samorządem wojewódzkim.

Ewaluacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego za lata 2014-2015
Grupy Dialogu Społecznego - broszura
Grupy Dialogu Społecznego to metoda* otwartego dialogu samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami oraz innymi „aktorami sceny wrocławskiej”. Broszura zawiera najważniejsze informacje dotyczące działań – vademecum GDS.

Informacja dla lokalnych organizacji społecznych dotycząca organizacji festynów
Broszura, przygotowana przez Izbę Skarbową we Wrocławiu we współpracy z Izbą Celną we Wrocławiu, zawiera informacje dotyczące:
-organizacji festynów,
-sprzedaży lokalnych wyrobów i usług
-organizacji zbiórek publicznych
-organizacji loterii, konkursów i licytacji

Informacja dla lokalnych organizacji społecznych dotycząca organizacji festynów
Komunikacja a zmiana społeczna - biblioteka cyfrowa
Książka stanowi wybór tekstów teoretycznych, empirycznych oraz praktycznych, przedstawiających relacje, jakie zachodzą między zmianą społeczną a komunikacją. Uwzględnia również punkt widzenia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii, zarządzania i prawa. Poruszana w publikacji tematyka zaprezentowana została w ujęciu mikro, mezo oraz makrospołecznym.

Autorzy artykułów ukazują, w jaki sposób zmiany społeczne oddziałują na komunikację (ale także to, w jaki sposób przeobrażenia komunikacji inicjują zmiany społeczne), jak wpływają na wzajemne stosunki oraz kształt więzi międzyludzkich (realnych i wirtualnych). Ze względu na szeroką panoramę analizowanych zagadnień oraz ujmowanie ich z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy książka może być przydatna wielu zróżnicowanym grupom odbiorców.

Ład społeczny w przestrzeni miasta - raport końcowy 2016
Raport prezentuje kompleksowe wyniki i analizy związane z wątkiem badań społecznych w projekcie badawczym pn. Analiza funkcjonalna osiedli (AFO) zleconym przez Urząd Miejski Wrocławia. Projekt realizowany przez Fundację Dom Pokoju w partnerstwie i współpracy z praktykami społecznymi, socjologami, psychologami – odpowiedzialnymi za realizację celów badawczych w komponencie społecznym i urbanistami.
Ład społeczny w przestrzeni miasta - raport końcowy 2016
Mapa sieci badanych organizacji
Mapa sieci badanych organizacji opracowana na podstawie danych zebranych w raporcie „Charakterystyka relacji środowiska NGO we Wrocławiu”, dotyczącym odpowiedzi na pytanie: Czy przy realizacji swoich celów / zadań współpracujecie z podmiotami (instytucjami, grupami nieformalnymi, biznesem, osobami indywidualnymi) innymi niż strukturalne jednostki gminy Wrocław? Dane zebrane w badaniu pozyskane zostały w procesie ankietowania 187 organizacji pozarządowych. Organizacje te wskazały organizacje, z którymi współpracują.
Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2008 r.
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XIV/330/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2008 Roczny program współpracy został uchwalony w dniu 15 listopada 2007r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji
pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych; określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym; określenie innych form współpracy, między innymi: powołanie wspólnych zespołów inicjatywnych i doradczych; merytoryczne wsparcie organizacji pozarządowych.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2008 r.
Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2009 r.
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIX/1002/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2009. Roczny program współpracy został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji
pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych; określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym; określenie innych form współpracy, m.in.: powołanie wspólnych zespołów inicjatywnych i doradczych; merytoryczne wsparcie organizacji pozarządowych.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XLI/1281/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 Roczny program współpracy został uchwalony w dniu 19 listopada 2009r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji
pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych; określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym; określenie innych form współpracy, m.in.: powołanie wspólnych zespołów inicjatywnych i doradczych; - merytoryczne wsparcie organizacji pozarządowych.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2010 r.
Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2011 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
Na podstawie:
Uchwały Nr IV/22/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2011
Uchwały Nr VII/101/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2011 – 2012

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2012 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

W roku 2012 obowiązywały dwa programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i dwuletni. Poprzez oba te dokumenty Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, określenie priorytetów zadań
publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2012 r.
Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2013 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
W roku 2013 obowiązywały dwa programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni. Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2014 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 W roku 2014 obowiązywały dwa programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni.

Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2014 r.
Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2015r.
W roku 2015 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni. Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: - uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, - określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Szczególna rola samorządu terytorialnego jako podmiotu inspirującego aktywność obywateli, jego pozycja w kształtowaniu ładu społecznego opartego na wspólnych działaniach, więzach społecznych oraz inicjatywach społeczności lokalnych stanowi klucz do rozwiązywania problemów społecznych.

Trzeci sektor, biorąc pod uwagę podstawowe zasady współpracy z Miastem, jest partnerem w rozwiązywaniu tych problemów oraz we wspomaganiu społeczności lokalnych. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2016 r.
W roku 2016 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni. Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: - uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, - określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, - określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Szczególna rola samorządu terytorialnego jako podmiotu inspirującego aktywność obywateli, jego pozycja w kształtowaniu ładu społecznego opartego na wspólnych działaniach, więzach społecznych oraz inicjatywach społeczności lokalnych stanowi klucz do rozwiązywania problemów społecznych.

Trzeci sektor, biorąc pod uwagę podstawowe zasady współpracy z Miastem, jest partnerem w rozwiązywaniu tych problemów oraz we wspomaganiu społeczności lokalnych. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.

Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2016 r.
Miasto Wrocław - sprawozdanie współpraca z NGO 2017 r.
W roku 2017 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni. Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: - uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, - określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, - określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Szczególna rola samorządu terytorialnego jako podmiotu inspirującego aktywność obywateli, jego pozycja w kształtowaniu ładu społecznego opartego na wspólnych działaniach, więzach społecznych oraz inicjatywach społeczności lokalnych stanowi klucz do rozwiązywania problemów społecznych.

Trzeci sektor, biorąc pod uwagę podstawowe zasady współpracy z Miastem, jest partnerem w rozwiązywaniu tych problemów oraz we wspomaganiu społeczności lokalnych. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności i jest priorytetem w realizacji zadań publicznych.

Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku. Raport z badań 2008
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim od roku 2007 przeprowadza badania diagnostyczne dotyczące kondycji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku. Niniejszy raport zawiera dane z roku 2008.

W badaniu wzięło udział 1778 organizacji działających na terenie województwa dolnośląskiego.
Badaniem objęto organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska także ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe.

Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku. Raport z badań 2008
Organizacje pozarządowe na Dolnym Śląsku. Raport z badań 2013
Publikacja zawiera wyniki diagnozy dotyczącej kondycji III sektora na Dolnym Śląsku sporządzonej na podstawie badań organizacji pozarządowych przeprowadzonych w podregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim i wrocławskim. Celem badań było określenie skuteczności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności przy realizacji „Programu współpracy samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011–2013”, funkcjonowaniu Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz z pozyskanych środków unijnych

Podsumowanie badań kwestionariuszowych dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z miastem Wrocław 2017
Badania miały charakter diagnozy socjologicznej, a ich celem było rozpoznanie i opisanie modelu współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim, jego poszczególnymi jednostkami i departamentami. Sporządzenie diagnozy ma na celu wsparcie tworzenia założeń długofalowej strategii współpracy NGO – UM oraz określenie działań priorytetowych w kontekście Strategii, sformułowanych jako program współpracy ww. grup.Diagnoza realizowana była z uwzględnieniem:

• zakresów i form współpracy Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi /organizacji z urzędem;
• kondycji wrocławskich organizacji pozarządowych.

Obszary badawcze:
1. Współpraca finansowa organizacji z miastem.
2. Współpraca lokalowa, wykorzystanie i promocja zasobów.
3. Udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miasta i realizacja wspólnych projektów.
4. Systemy wsparcia dla organizacji, dostęp do informacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami.
5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego.
6. Integracja środowiska NGO w kontekście oddziaływania na miasto.
7. Partnerstwo z miastem i innymi podmiotami, czyli charakterystyka dotychczasowej i przyszłej kultury współpracy.
Podsumowanie badań kwestionariuszowych dotyczących współpracy organizacji pozarządowych z miastem Wrocław 2017
Prawo do pomocy społecznej - przewodnik
Skończyłeś szkołę lub studia? Nie masz pracy? A może właśnie ją utraciłeś? Nie wiesz z czego możesz skorzystać w instytucjach powołanych do tego aby Ci pomóc w tej trudnej sytuacji? Ta broszura pomoże Ci zapoznać się z podstawowymi prawami osoby bezrobotnej oraz osób, które są w trudnej sytuacji materialnej.

Prawo do życia w czystym środowisku - przewodnik
Zrównoważony rozwój jest sposobem zarządzania, w którym następuje równoważenie praw i interesów zarówno społecznych, gospodarczych jak i przyrodniczych. Jest to proces, w którym rozwój społeczno-gospodarczy i rozwój środowiska przyrodniczego pozostają w równowadze dynamicznej, wzajemnie na siebie wpływając. W myśl tej idei ochrona środowiska powinna iść w parze ze wzrostem gospodarczym oraz ładem społecznym. Wagę moralną tych postulatów trafnie ujęto w pierwszej definicji: rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie (Raport WCED 1987). Wszak nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach, pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.

Prawo do życia w czystym środowisku - przewodnik
Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia - tom 1
Tom artykułów jest efektem zakończenia pierwszego etapu prac prowadzonych w ramach projektu „Wrocławska diagnoza problemów społecznych” przez gminę Wrocław, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako lidera oraz partnera projektu Stowarzyszenie Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa.

Założonym praktycznym celem projektu, pomijając jego aspekty poznawcze, jest wypracowanie ogólniejszego podejścia dla realizowanej polityki społecznej miasta, w ramach którego zostanie sformułowana również strategia rozwiązywania problemów społecznych. Przedstawione w tomie opracowania są próbą charakterystyki społecznych aspektów funkcjonowania współczesnej zbiorowości wielkomiejskiej.

Przemiany demograficzne – wyzwanie dla regionów europejskich
W projekt zaangażowanych jest 14 Partnerów z 11 państw unijnych (łącznie z 13 regionów), w tym Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej jako reprezentant Województwa Dolnośląskiego.

Wyjątkowość Projektu DART, a zarazem jego główny cel, polega na przygotowaniu regionów europejskich na konsekwencje przemian demograficznych, poprzez wymianę wiedzy w kontekście zdiagnozowanych Dobrych Praktyk, umożliwiających wypracowanie praktycznych rozwiązań w sferze:
• Edukacji i kształcenia ustawicznego
• Innowacyjnych rozwiązań w ramach gospodarki realizowanej w regionie
• Ochrony zdrowia i usług społecznych.

Powyższa wymiana wiedzy stanowi próbę wypracowania narzędzi i rozwiązań służących niwelowaniu negatywnych skutków przemian demograficznych. Szczególną rolę w owych próbach odgrywają Dobre Praktyki zaprezentowane w ramach powyższej publikacji, poprzez które Partnerzy mieli możliwość podzielenia się sprawdzonymi w praktyce, prostymi częstokroć rozwiązaniami istotnych problemów, będących wynikiem przemian demograficznych.

Przemiany demograficzne – wyzwanie dla regionów europejskich
Przewodnik po Dolnośląskich Przedsiębiorstwach Społecznych
Zobacz, jak zwykli ludzie w niezwykłych firmach tworzą produkty i usługi, których wartość jest znacznie większa niż cena na etykiecie. Współpracując z przedsiębiorcami społecznymi, pomagasz budować lepszy świat.

Raport o współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem terytorialnym Dolnego Śląska_2007
Raport dotyczy współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a samorządem terytorialnym Dolnego Śląska i został realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Opracowanie powstało w ramach projektu „Przejrzysty samorząd". Projekt realizowany był w ramach programu „Organizacje Strażnicze” finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.
Celem przygotowania raportu było przedstawienie:
- sposobu wydatkowania pieniędzy gminnych i powiatowych na działalność społeczną;
- form współpracy i stosowania procedur współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a sektorem pozarządowym;
- zapewnienie nadzoru i przejrzystości wydatkowania publicznych pieniędzy przyznawanych na dotacje dla organizacji pozarządowych.
Raport został przygotowany w oparciu o:
1) analizę budżetów jednostek samorządu terytorialnego - ze szczególnym uwzględnieniem dotacji celowych związanych z realizacją zadań zlecanych i powierzanych;
2) ankietę wypełnianą przez jednostki samorządowe.
Raport o współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem terytorialnym Dolnego Śląska_2007
Raport potrzeb możliwości podmiotów społecznych województwa dolnośląskiego
Publikacja zawierającą syntetyczne wyniki diagnozy przeprowadzonej w ramach projektu „Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem badań było poznanie i opis podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego, a w szczególności: zakresu ich działań, form współpracy z innymi organizacjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego i problemów, na jakie napotykają w swej codziennej działalności.

Raport z badań nad organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku 2008
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim od roku 2007 przeprowadza badania diagnostyczne dotyczące kondycji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku. Niniejszy raport zawiera dane z roku 2008.

W badaniu wzięło udział 1778 organizacji działających na terenie województwa dolnośląskiego.
Badaniem objęto organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska także ochotnicze straże pożarne oraz kluby sportowe.
Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu metody ankietowej. Ankieta do badania składała się z dwóch części. Pierwsza część zawierała pytania odnośnie kondycji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku, potrzeb organizacji pozarządowych, ich działań, wiedzy na temat możliwości działania oraz partnerów. Część drugą można określić jako część metryczkową – czyli odnoszącą się do podstawowych danych na temat organizacji pozarządowych, w tym: danych teleadresowych, danych odnośnie wieku i wielkości organizacji, informacji odnośnie osób kontaktowych oraz rejestru celów statutowych i działań cyklicznych organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku.

Raport z badań nad organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku 2008
Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku
„Raport z dostępu do informacji publicznej na Dolnym Śląsku” jest zadaniem publicznym zrealizowanym przez Fundację Grejpfrut we współpracy z grupą wolontariuszy i wolontariuszek z Dolnego Śląska, oraz związanych z wrocławskimi uczelniami wyższymi.

Projekt zakładał m. in. zbadanie faktycznego stanu wywiązywania się dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (dalej jako JST), a także wybranej grupy organizacji pozarządowych, z obowiązku udzielania informacji publicznej na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Cały projekt składał się z trzech etapów:
1) warsztaty dla studentów i studentek wrocławskich uczelni z działań strażniczych oraz przeprowadzenie monitoringu,
2) ewaluacja wyników badań z drugą grupą warsztatową, oraz
3) stworzenie raportu, prezentacja wyników oraz rekomendacji właściwego reagowania na wyniki i zaprezentowanie go trzeciej grupie osób studiujących we Wrocławiu.

Raport: Diagnoza mieszkańców Wrocławia 2009
Opracowanie jest raportem prezentującym wyniki badań socjologicznych przewidzianych projektem „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.

Badania zrealizowane zostały w okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku na reprezentatywnej, losowej próbie 5000 mieszkańców Wrocławia w wieku od 15 do 64 lat.

Zasadniczym celem badań było zdiagnozowanie warunków i sposobów życia mieszkańców Wrocławia, szczególnie w zakresie występowania określonych deficytów, które przekładają się na problemy o charakterze społecznym, sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych oraz stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców przez ofertę funkcjonującego w mieście systemu instytucjonalnego.

Raport: Diagnoza mieszkańców Wrocławia 2009
Raport: Diagnoza wrocławskich gospodarstw domowych 2009
Opracowanie jest raportem prezentującym wyniki socjologicznych badań wrocławskich gospodarstw domowych. Zostały one wykonane jako zadanie projektu „Wrocławska diagnoza problemów społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.

Zasadniczymi celami badań było zidentyfikowanie zakresu występowania problemów społecznych, które dotykają mieszkańców miasta – istniejących deficytów utrudniających funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz dystrybucji badanych problemów społecznych w przestrzeni Wrocławia.

Badania obejmowały następujące zagadnienia: struktura gospodarstw domowych (ze szczególnym uwzględnieniem występowania dzieci i młodzieży na utrzymaniu oraz osób starszych), aktywność ekonomiczna gospodarstw, sytuacja materialna, korzystanie z pomocy i wsparcia, niepełnosprawność, warunki mieszkaniowe, uzależnienia oraz problemy prawne.

Raport: Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów
Raport z badań przeprowadzonych w latach 2006/2007 wśród mieszkańców Dolnego Śląska w wieku 60+, stanowiący wynik pracy członków Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów. Opracowanie jest uzupełnieniem dążeń Samorządu Województwa Dolnośląskiego do budowania spójnego systemu wsparcie osób w podeszłym wieku, poprawy opieki zdrowotnej i podejmowania działań w celu aktywizacji ludzi starszych i samotnych.

Raport: Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów
Raport: Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów - część druga
Wydawnictwo stanowi drugą część wydanego w 2007 przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Wrocław 2007) publikacji pt. Kondycja życiowa dolnośląskich seniorów. Informacje zawarte we wcześniejszym raporcie znajdują to rozwinięcie w postaci merytorycznej, pogłębionej analizy danych zebranych w trakcie badań empirycznych.

Raport: Mikrogranty
Program Współorganizacji Projektów pod roboczą nazwą „mikroGRANTY ESK 2016” powstał, aby umożliwić aktywnym mieszkańcom Wrocławia współtworzenie programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, a jego efektem ma być zrealizowanie, wyłonionych w toku Naboru, pomysłów wpisujących się w ideę ESK Wrocław 2016 „Przestrzenie dla Piękna”.

Pierwsza edycja programu, pilotażowa, miała miejsce w roku 2014. Do końca roku Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 zrealizowano ponad 100 projektów: 12 w 2014 roku, 50 w 2015 roku i 53 w 2016 roku.

Raport: Mikrogranty
Raport: Rezydencje artystyczne
Zamiarem ewaluacji Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro było sprawdzenie, jak w praktyce realizowano założenia w trzech zasadniczych obszarach ukonstytuowanych przez jego cele: odwoływania się do wymiaru europejskiego, uczenia się, sieciowania.

Wokół tych tematów koncentrowały się wywiady, tego szukali autorzy jeżdżąc z artystami w takie miejsca, jak koczowisko romskie na ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu, uczestnicząc w spotkaniach mieszkańców animowanych przez artystkę na Zaciszu czy biorąc udział w warsztatach dla uczniów prowadzonych w Parku Wielokulturowym – centrum Nauki i sztuki stara Kopalnia w Wałbrzychu.

Raport: Uczestnictwo w kulturze w perspektywie ESK 2016
W opracowaniu zostały omówione wyniki badań, na które złożyła się seria trzech pomiarów przeprowadzonych w ramach ewaluacji programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (ESK Wrocław 2016). Ich problematyka odnosiła się do kontekstów uczestnictwa w kulturze, w roku ESK, postaw kreowanych wobec cyklu wydarzeń kulturalnych odbywających się przede wszystkim w przestrzeni Wrocławia oraz ich oddziaływania w wymiarze indywidualnym – na uczestników, jak też strategicznym – na potencjał oraz wizerunek miasta.

Raport: Uczestnictwo w kulturze w perspektywie ESK 2016
Raport: Wejście od podwórza
Projekt „Wejście od podwórza” polegał na realizacji interwencji artystycznych na terenach uznanych przez organizatorów za zaniedbane zakątki Wrocławia. Były to przestrzenie podwórkowe w różnych częściach miasta, takich jak Przedmieście Oławskie, Ołbin, Huby, Kleczków, Kozanów, osiedle Powstańców Śląskich, Szczepin, Nowy Dwór i Popowice.

Raport: Wizerunek Wrocławia w perspektywie ESK Wrocław 2016
Raport na temat wizerunku Wrocławia oraz efektów wizerunkowych, łączących ocenę Europejskiej Stolicy Kultury z miastem powstał w oparciu o wyniki ogólnopolskiego badania sondażowego przeprowadzonego już po zakończeniu ESK.

Postawione cele badania układały się w dwa zasadnicze i powiązane ze sobą wątki. Po pierwsze, chodziło o zweryfikowanie potencjału wizerunkowego miasta, budowanego na podstawie kreowanych w miejskich strategiach wartości, które tworzą ramę wizerunkową miasta. Po drugie, celem było prześledzenie wpływu, jaki na ten wizerunek miasta miał fakt przyznania miastu miana Europejskiej Stolicy Kultury.

Raport: Wizerunek Wrocławia w perspektywie ESK Wrocław 2016
Raport: Współczesna rodzina dolnośląska
Raport z badań nad kondycją dolnośląskiej rodziny wpisuje się w nurt eksploracyjny odnoszący się do wymiarów funkcjonowania współczesnej rodziny, odpowiada na pytania jaka jest jej kondycja materialno-społeczna, system aksjonormatywny, jak przebiega proces socjalizacji młodego pokolenia, jakie relacje łączą jej poszczególnych członków, wreszcie jak wygląda jej struktura i w jaki sposób zmiany obyczajowe wpływają na kształtowany w niej światopogląd i styl życia. Wyniki przedstawione w niniejszej publikacji pozwalają ocenić kondycję współczesnej rodziny dolnośląskiej oraz wskazać główne obszary problemowe, wpływające na funkcjonowanie tej grupy społecznej.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta - tom 2
Druga publikacja z serii Wrocławska Diagnoza Społeczna.

Tom poświęcony został natomiast zagadnieniom konsumpcji, w której, jak staramy się dowieść w prowadzonych analizach, ujawniają się nowe kwestie społeczne będące przedmiotem interwencji polityki społecznej.

Bazą empiryczną dla prowadzonych przez nas studiów i analiz są wyniki zakrojonych na szeroką skalę badań socjologicznych, wykonanych jako element projektu „Wrocławska diagnoza problemów społecznych”. Został on zrealizowany przez Gminę Wrocław (reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Polityki Społecznej) oraz Stowarzyszenie Wspólnota Europejska – Nasza Wspólna Sprawa i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022
Nad dokumentem pracowała Koalicja na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z NGO, czyli przedstawiciele wrocławskich organizacji oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą:
1) wrocławskie organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.2 i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) przedstawiciele administracji samorządowej (Urzędu Miasta Wrocław, przedstawiciele organu stanowiącego i ykonawczego),
3) przedstawiciele ciał konsultacyjno-doradczych we Wrocławiu, a przede wszystkim - przedstawiciele Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Realizatorom zależy na tym, aby zwiększać liczbę organizacji, które będą angażowały się w działania zaplanowane w strategii. „Chcemy, aby wrocławskie NGO były świadomymi swojej roli uczestnikami tworzonych sieci współpracy pomiędzy NGO oraz NGO i Gminą Wrocław, aby realizując swoje działania widziały ich szerszy kontekst w skali osiedla czy miasta.”
Strategia rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022
Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia - tom 3
Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia są trzecim tomem serii wydawniczej Wrocławska Diagnoza Społeczna. Wszystkie publikacje powstałe w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS UE stanowią uzupełniającą się całość.

Studia… stanowią naturalne uzupełnienie wymienionych publikacji, jak również szczegółowych opracowań w postaci tematycznych raportów i analiz stworzonych na potrzeby realizowanego projektu. Jest to w istocie próba eksperckiego ujęcia w kategoriach celów strategicznych, pewnej filozofii działania nakierowanej już nie tylko na realizowanie zadań socjalnych, lecz także na aktywizację społeczności lokalnej i promowanie warunków rozwoju społecznego.

Ulotka informacyjna Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Zbiór krótkich informacji o Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego:
1. Czym jest WRDPP, w jaki sposób i przez kogo jest powoływana, ile trwa jej kadencja i czym się zajmuje?
2. Jak WRDPP może pomóc organizacjom pozarządowym?
3. Kto należy do aktualnego składu WRDPP?
4. Jak skontaktować się z WRDPP?
Ulotka informacyjna Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Uwarunkowania trwania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska. Raport z badań. 2014
Celem badań było wskazanie istotnych kierunków rozwoju procesów zarządzania w dolnośląskich organizacjach pozarządowych. Badaniom zostały poddane te czynniki, które są postrzegane przezwspółczesne organizacje jako problematyczne (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej)i dyskusyjne, w stosunku do stosowania których brak jest jednoznacznych odpowiedzi. Jednakże ich obecność we współczesnym świecie jest niekwestionowana, i jak dowodzą badania światowe prowadzą do sukcesów organizacyjnych. Celem takiego działania było dostarczenie dolnośląskim organizacjom pozarządowym wsparcia merytorycznego w prowadzeniu działalności.

Wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej
Celem „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012-2020)” jest uregulowanie na poziomie województwa dolnośląskiego działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej i jej otoczenia.

Dokument jest efektem realizacji projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, w ramach którego przeprowadzony został proces opracowania i konsultacji programu.

Wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej
Wrocław - miasto spotkań. Wrocławskie inicjatywy wielokulturowe
Wrocław jest miastem, w którym obok polskiej i katolickiej większości żyją przedstawiciele wielu mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych. Większość z tych mniejszości jest aktywnych i w jakimś stopniu widocznych na kulturalnej mapie miasta. Jednak czy obecność i aktywność tych mniejszości to wystarczający powód, aby nazwać Wrocław miejscem spotkań?

Artykuł jest próbą prezentacji nielicznych przykładów wielokulturowych, wielowyznaniowych, wielonarodowych i wieloetnicznych projektów realizowanych na terenie miasta, a także konfrontacji tych prezentowanych inicjatyw z głosami podającymi w wątpliwość wielokulturowość Wrocławia.

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 - prezentacja wyników badań
Wrocławska Diagnoza Społeczna (WDS) to kompleksowe badanie wrocławian obejmujące warunki funkcjonowania gospodarstw domowych, dobrostan indywidualny, jak również rolę otoczenia zewnętrznego oraz ofertę usług miejskich w kreowaniu indywidualnej jakości życia. Obecna WDS 2017 jest trzecim z kolei badaniem w cyklu WDS. Poprzednie edycje z 2010 oraz 2014 roku zaowocowały raportami oraz publikacjami naukowymi pokazującymi złożony i wieloaspektowy portret miejskiej społeczności. Autorami wszystkich Diagnoz są badacze z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 - prezentacja wyników badań
WROCŁAWSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA 2017 RAPORT
Wrocławska Diagnoza Społeczna (WDS) to kompleksowe badanie wrocławian obejmujące warunki funkcjonowania gospodarstw domowych, dobrostan indywidualny, jak również rolę otoczenia zewnętrznego oraz ofertę usług miejskich w kreowaniu indywidualnej jakości życia. Obecna WDS 2017 jest trzecim z kolei badaniem w cyklu WDS. Poprzednie edycje z 2010 oraz 2014 roku zaowocowały raportami oraz publikacjami naukowymi pokazującymi złożony i wieloaspektowy portret miejskiej społeczności. Autorami wszystkich Diagnoz są badacze z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Za darmo nie robię - wolontariat drogą do sukcesu
Publikacja ukazuje pozytywny wpływ pracy młodzieży w ramach wolontariatu na kształtowanie się ścieżki jej kariery zawodowej.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów, których głównym celem jest ukazanie efektów pracy młodzieży w ramach wolontariatu, a przez to zaintrygowanie i zachęcenie młodych mieszkańców województwa dolnośląskiego do podejmowania tego typu aktywności. Pierwszy rozdział został poświęcony teoretycznej interpretacji wolontariatu. W rozdziale drugim zaprezentowane zostały wyniki badań ilościowych, przeprowadzonych wśród dolnośląskich wolontariuszy. Rozdział trzeci zawiera wyniki badań jakościowych zrealizowanych wśród dolnośląskich pracodawców, których celem było ustalenie istotności elementu pracy w ramach wolontariatu w dokumentach aplikacyjnych potencjalnych pracowników.

Za darmo nie robię - wolontariat drogą do sukcesu
Zestawienie danych na temat współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi,a gminami i powiatami na Dolnym Śląsku
Raport zawiera zestawienie danych na temat współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a gminami i powiatami na Dolnym Śląsku, w tym ocenę poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.